Vols retorn en Data analytics? Promou una Cultura de dades

Gartner s’estima que és per al 2022, el 20 per cent dels conceptes d’anàlisi d’anàlisis que generen resultats comercials.

Avui, el món dels negocis viu amb frustració l’escàs retorn que donen les inversions en anàlisi de dades.

És això un fracàs dels científics de dades?

Potser és que l’empresa no ha pogut contractar els millors. O que no han sabut treballar prou bé la visualització de dades i l’storytelling.

És un fracàs dels directius?

Potser no s’ha invertit el necessari per poder obtenir el rendiment esperat.

És un fracàs dels equips empresarials?

Potser no han valorat el que poden aportar els datascientists. I no han escoltat les seves recomanacions ni fet cas dels seus insights.

O pitjor encara, la ciència de dades no proporciona el valor que pensàvem.

Les persones es fan realment totes aquestes preguntes.

I encara que d’alguna manera la resposta a cadascun d’ells pogués ser parcialment un sí, la raó última que explica que no s’arribi al 20% de retorn de la inversió, rau en no tenir una cultura de dades.

Quan hi ha una cultura de dades instaurada en una empresa, tothom entén que:

Les dades no són una activitat a banda

Separar els equips de dades dels equips empresarials és una manera segura de no obtenir valor de les vostres dades.

Els algoritmes no aporten valor, és la gent la que aporta valor

El model de previsió més exacte mai no aportarà valor si no hi ha persones al darrere que analitzin i prenguin decisions.

Saber en què centrar-se és clau

Les dades poden resoldre problemes, però saber quins problemes resoldre és la pregunta mare. 

Els equips empresarials han d’entendre les dades

Això no vol dir que sigui necessari convertir l’equip de màrqueting en analistes. El que cal és formar-les en dades i cultura de dades a fi que es puguin sentir còmodes amb l’ús de les dades que tenen i combinar-les perfectament amb la informació de què ja disposen.

Els executius han de comprar la necessitat de la cultura de dades

Els executius han de viure dins de la mentalitat basada en les dades, integrant-la en els seus plans i fent costat als seus equips.

Aleshores, què és la Cultura de dades?

Cultura de dades és un enfocament més humà de les dades. Un enfocament que busca l’alineació entre els equips executius, els equips empresarials i els equips de dades.

Voleu tenir èxit amb les dades?

En primer lloc, heu de fer els esforços per inocular les dades a l’ADN de la vostra organització.

La cultura de les dades ha de permeabilitzar el que pensa cada empleat, de manera que aquests es preguntin constantment: “què ens expliquen les dades?”.

Quan hi ha cultura de dades tothom a l’empresa té una comprensió fonamental de les dades, la qual cosa els permet parlar un llenguatge comú, sovint conegut com Alfabetització de dades. Aquest llenguatge comú genera confiança i fomenta la col·laboració entre l’equip empresarial i els científics de dades.

Tenir cultura de dades obre a les persones l’oportunitat de fer preguntes més grans i més impactants.

Tenir cultura de dades assegura que les persones es trobin còmodes amb una solució matemàtica sofisticada al seu problema, fins i tot si no l’acaben d’entendre del tot.

I el més important, permet que el negoci posi dades damunt la taula que, combinades amb la seva àmplia experiència, permetrà prendre millors decisions.

Voleu utilitzar les dades amb més eficàcia?

Alineeu els vostres equips de ciències de dades amb les persones de negoci per assegurar-vos que es mouen en la mateixa direcció.

Creeu una cultura de dades, ajudeu els vostres empleats a “parlar l’idioma de les dades” i assegureu-vos que l’equip de dades estigui perfectament alineat amb els objectius de l’equip executiu i empresarial. 

Feu això i tots teniu la garantia de veure taxes d’èxit del projecte de dades per sobre del 20%.

You want ROI on Data analytics? You need to promote Data culture

Gartner estimates that by 2022, 20 percent of analytic insightswill deliver business outcomes. 

Nowadays, the business is frustrated that they’re not seeing nearly any return on data analytics investments. 

Is this a failure of the data scientists? 

Maybe we couldn’t afford the “good” ones. Perhaps they didn’t do enough data visualization or data storytelling?

Perhaps it’s a failure of the executives? 

They didn’t invest as much as they needed to get the return. Or, perhaps they weren’t fully bought into the new data approach.

Perhaps it’s a failure of the business teams?

They didn’t value what the data scientist could bring to the table. Or, perhaps they didn’t listen to the recommendations and insights being generated.

Or worse yet, data science just doesn’t provide the value we thought it did.

People are actually asking all these questions.

And even if somehow the answer to every one of them could be partially a yes, the ultimate and very reason of the far less than a 20% return on the investment lies in not having a data culture.

With Data culture in place, everybody understands that:

  • Data is not a siloed activity

Separating the data teams from the business teams is a surefire way to never get value from your data.

  • Algorithms don’t add value, people do

The most accurate forecast model ever created adds no value if the business doesn’t do something with it.

  • Knowing what to focus on is key

Data can solve problems, but knowing which problems to solve is the real question.

  • Business teams must understand data

There’s no need to turn the marketing team into analysts. What is needed is to arm them with data and data culture for them to become comfortable with using the data they have and blending it seamlessly with what they already know.

  • Executives need to truly bought in

Executives need to live inside the data-driven mindset, building it into their plans and bringing their teams along.

So, What is Data Culture?

Data culture, that is, a more human approach to data, is the solution to Data Science’s woes.

The focus of a human approach to data is one that its focus is on alignment between the executive teams, the business teams, and the data teams.

Want to be successful with data?

Then you must first do the effort of ingraining the data into de core DNA of your organization.

Data culture needs to permeate how each employee thinks, that they have a voice in their heads asking “what does the data tell us about this?”. 

When everybody in the business has a fundamental understanding of data, that allows them to speak a common language, often referred to as Data Literacy. This common language builds trust and encourages collaboration between the business team and the data scientists.

It opens up the opportunity for them to ask bigger, more impactful questions because they know that they can even attempt to ask. 

It ensures that they are more comfortable with a sophisticated mathematical solution to their problem, even if they don’t fully understand it.

And most importantly, it allows the business to bring data to the table, combine it with their deep domain expertise, and make an even better decision than they would have otherwise.

Want to use data more effectively? 

Align your data science teams with leaders and business teams to make sure they’re all moving in the same direction, and basically aware of each other’s needs and capabilities. 

Create a culture of data, help your business team “speak the language of data”, and make sure the data team is tightly aligned with executive & business team objectives. Do this, and you’re all but guaranteed to see data project success rates well above 20%.